Informacje

Dotyczy dokumentacji medycznej

26.03.2020

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i osobom uprawnionym do odbioru oraz wydawanie kart zgonów

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (WSPR) prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych  i tak:

Osobiście odbiorą Państwo:
– kartę zgonu pacjenta ,
– w wyjątkowych sytuacjach dokumentację medyczną z udzielonej pomocy np. krótki termin wyznaczony przez instytucję, która oczekuje na ową dokumentację)

 

W pozostałych przypadkach o wydanie kopii dokumentacji medycznej proszę zwracać się:

  • listownie – na adres

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn

  • drogą  e-mail:   sekretariat@wspr.olsztyn.pl

W załączniku przesyłacie Państwo skan pisma z widocznym Państwa podpisem osobistym ( w przypadku dokumentacji własnej)  lub podpisem własnoręcznym i upoważnieniem wydanym przez osobę, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna będzie wysyłana tylko drogą pocztową – listem poleconym.

WAŻNE ! W treści wniosku o wydanie dokumentacji proszę zamieścić wpis:

„Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentacji  drogą listową”

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych (SKiRŚZ) pod numerem telefonu:
89 537 38 38 lub 89 537 38 39

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
1)       pacjentowi,
2)       przedstawicielowi ustawowemu,
3)       osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)       osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
2)       osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
3)      osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

WSPR w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

W obecnej sytuacji, proszę pamiętać, że w przypadku osobistego odbioru dokumentacji, w pomieszczeniu może przebywać tylko

JEDNA OSOBA9 kwietnia 2020 admin