Dyspozytor Medyczny

Warmińsko – Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie organizuje następujące szkolenia dla dyspozytorów medycznych:

  • kursy doskonalące w ramach doskonalenia zawodowego
  • seminaria dla kadr medycznych 

  KURS DOSKONALĄCY DLA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

Koszt kursu 800 zł. brutto/os.
Wpłata na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem „imię i nazwisko-Kurs dyspozytorzy -data”

Warunki naboru
Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
10-602 Olsztyn, 
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B
tel./fax: 0-89/ 537 38 48-49 lub tel. 607 44 63 62, 
e-mail:  szkola@wspr.olsztyn.pl ,  b.urbanowicz@wspr.olsztyn.pl

Warunki kwalifikacji

Do kursu może przystąpić osoba, która:

  • Posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego
  • Przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala
  • Zatrudniona była na stanowisku dyspozytora medycznego w dniu wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku a nie posiada w/w wykształcenia

14 czerwca 2018 admin