Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony podmiotowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie Wstęp deklaracji

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://wspr.olsztyn.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28B 10-602 Olsztyn

tel. 89 537 38 11

Data publikacji strony internetowej: 08.04.2015 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.12.2020

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER – wybór pozycji,
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Ułatwienia na stronie :

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • wyróżnienie odnośników,
 • odpowiedni kontrast.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Grzymkowski, k.grzymkowski@wspr.olsztyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 537 38 57 lub do Sekretariatu pod numerem telefonu: 89 537 38 11. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: sekretariat@wspr.olsztyn.pl .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie

informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowana jest w budynkach przy ulicy Pstrowskiego 28B:

 1. Budynek główny „B”, w którym mieści się administracja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jest 2 kondygnacyjny. Do budynku prowadzą 4 wejścia z czego jedno dla petentów od strony głównej budynku. Administracja mieści się na parterze.

Wejście główne wyposażone jest w windę elektryczną oraz schody. Na parkingu dostępne jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (p.114), a szerokość

korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

 1. Do budynku „D” w którym znajdują się: Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek znajduje się po lewej stronie (brama wjazdowa) od strony ulicy Pstrowskiego.
 1. Dział handlowo-usługowy i obsługi technicznej znajduje się w części „C”. Wejście od strony Stacji Kontroli Pojazdów

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowm) Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 1. kontaktu ze Stacją za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 2. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
 • poczta elektroniczna: sekretariat@wspr.olsztyn.pl,
 • faks pod numerem: 89 537 38 10,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 89 537 38 11

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek, i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu. Stacja nie zapewnia dostępności do tłumacza języka migowego.


22 kwietnia 2021 Andrzej Walec