Nowe rozporządzenie w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych

6 września w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych. Zgodnie z przepisami dokument wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Rozporządzenia określa:

  1. formy samokształcenia w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego,
  2. liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego,
  3. dokumenty potwierdzające ich realizację, sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych,
  4. zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych,
  5. wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz wzór wniosku o aktualizację wpisu,
  6. sposób potwierdzania zrealizowania przez ratownika medycznego poszczególnych form ustawicznego rozwoju zawodowego oraz potwierdzenia przez Krajową Radę Ratowników Medycznych dopełnienia obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego przez ratownika medycznego,
  7. wzór karty ustawicznego rozwoju zawodowego.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, ratownik medyczny ma obowiązek dopełnienia obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie w okresie edukacyjnym min. 200 punktów edukacyjnych. Punkty mogą zostać zebrane poprzez udział w wybranych formach ustawicznego rozwoju zawodowego. Z wymaganych min. 200 punktów, 120 musi zostać przyznane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Realizacja ustawicznego rozwoju zawodowego ratownika medycznego będzie się odbywać w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, tzw. okresach edukacyjnych. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym ratownik medyczny zyskał uprawnienia do wykonywania zawodu.

Jednym z nowych rozwiązań, które wprowadza rozporządzenie jest możliwość udziału w szkoleniu specjalizacyjnym i kursach kwalifikacyjnych, za co również przyznawane będą punkty edukacyjne.

Samokształcenie będzie realizowane w następujących formach:

1) udział w seminarium,

2) udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut: kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

3) udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie  z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym albo stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym lub posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego albo stowarzyszenia zawodowego, będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym albo stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

5) udział w warsztacie szkoleniowym,

6) udział w szkoleniu prowadzonym lub zleconym przez:

a) podmiot, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub pozostaje w stosunku służbowym, albo

b) wojewodę,

7) udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut, kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem, opublikowanie jako autor albo współautor:

a) książki naukowej,

b) książki popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego,

d) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

e) artykułu popularnonaukowego,

f) programu multimedialnego,

8) opublikowanie tłumaczenia:

a) książki naukowej lub popularnonaukowej,

b) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

d) programu multimedialnego,

10) udział w kursie samoobrony,

11) uzyskanie tytułu zawodowego magistra w wyniku ukończenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

12) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

13) udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego, organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej;

14) udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym;

15) przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych lub ratowników, lub świadczenie pracy związanej z wykonywaniem obowiązków określonych dla nauczycieli akademickich w uczelniach prowadzących kształcenie na studiach na kierunku ratownictwo medyczne, jednostkach prowadzących szkolenie specjalizacyjne lub podmiotach prowadzących kursy kwalifikacyjne;

16) wolontariat odbywany:

a) w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w komórkach lub oddziałach szpitalnych, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, na podstawie porozumienia zawartego między dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a ratownikiem medycznym, b) w ramach ratownictwa górskiego i na zorganizowanych terenach narciarskich,

c) w ramach ratownictwa wodnego,

d) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń.


12 września 2023 admin